Статут НВК№29

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Херсонський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу – спеціальна загальноосвітня школа І ступеня» №29 Херсонської міської ради (далі – Комплекс) створено внаслідок зміни типу навчального закладу Херсонської спеціальної загальноосвітньої школи-садка-інтернату І ступеня №29 Херсонської міської ради. Комплекс знаходиться у комунальній власності міста.

1.2. Місцезнаходження Комплексу: 73028,  м. Херсон, вул. 28 Армії, 21,             тел.: 35 27 95.

1.3. Комплекс є юридичною особою, може мати самостійний баланс, рахунки в банках, має печатку,  штамп, ідентифікаційний код, бланки з власними реквізитами.

1.4. Власником Комплексу є територіальна громада м. Херсона. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансуванню Комплексу, його матеріально-технічному забезпеченню.

1.5. Головною метою Комплексу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та спеціальної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями Комплексу є:

 • створення умов для здобуття дітьми з вадами слуху безперервної дошкільної та початкової освіти в обсязі Державних стандартів  для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку;
 • створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку освіти в обсязі Державних стандартів дошкільної освіти;
 • створення умов для всебічного розвитку дитини дошкільного віку та учня;
 • проведення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми з вадами слуху з розвитку мовлення, слухового сприймання та формування вимови;
 • здійснення лікувально-профілактичної і корекційно-відновлювальної роботи, спрямованої на максимальне збереження залишкового слуху дітей з вадами слуху;
 • підготовка до навчання дітей з вадами слуху в масовій школі та інтеграції в суспільство;
 • формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я;
 • формування основних норм загальнолюдської моралі;
 • виявлення на ранньому етапі здібностей і нахилів дітей із метою забезпечення їх максимальної самореалізації;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання у дітей дошкільного та шкільного віку поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя.

1.7.Комплекс у  своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», іншими нормативно-правовими актами України, цим Статутом Херсонського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу  – спеціальна загальноосвітня школа і ступеня» №29  Херсонської міської ради (далі – Статут).

1.8.Навчально-виховний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах  компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.9. Комплекс несе відповідальність перед територіальною громадою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти  у межах державних вимог до її змісту, рівня й обсягу;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • виконання зобов’язань перед іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової   діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

  1.10.У Комплексі  визначена українська мова навчання, може запроваджуватися інша мова навчання і виховання відповідно до чинного законодавства.

 1.11. Комплекс має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із управлінням освіти Херсонської міської ради;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • у  встановленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • надавати населенню додаткові освітні послуги, у тому числі платні;
 • залишати у своєму розпорядженні та  використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.

1.12.  У Комплексі створюються та функціонують методичні об’єднання вихователів, учителів, творчі групи (за запитами Комплексу, нахилами і побажаннями вчителів та вихователів),  методична рада, соціально-психологічна служба.

 1.13. Медичне обслуговування та організація харчування дітей дошкільного і шкільного віку здійснюються відповідно до законодавства.

1.14. Відносини Комплексу з юридичними і фізичними особами оформлюються у відповідності до чинного законодавства.

1.15. Комплекс складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного.

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ

2.1. Групи комплектуються за віковими  ознаками  дітей  та поділяються  на спеціальні (для дітей  з вадами слуху) та загального розвитку.

2.2. Наповнюваність груп:

– спеціальної – 8 осіб, із складними вадами розвитку – 6 осіб;

– загального розвитку – до 20 осіб.

2.3. У дошкільному підрозділі  функціонують групи з денним перебуванням дітей. Для задоволення потреб батьків можуть функціонувати групи короткотривалого перебування дітей, з малою наповнюваністю, з додатковими освітніми послугами. Організація роботи таких груп здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.     

2.4. Зарахування вихованців до груп загального розвитку здійснюється, починаючи з 2 років, протягом календарного року  за наказом директора, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, за висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження  дитини, за умови  наявності вільних місць у групах.

2.5. Для зарахування дітей до спеціальних груп з вадами слуху додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації при управлінні освіти, індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда. Усі діти з недорозвиненням мовлення повинні мати висновок сурдолога.

2.6. За дитиною зберігається місце: у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.7. Відрахування дитини з дошкільного  підрозділу може здійснюватися:

– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я  дитини, що виключає  можливість її подальшого перебування в дошкільному підрозділі;

– у разі  несплати  без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини  протягом двох  місяців, але тільки після письмового повідомлення батьків про це не менш, як за 10 календарних днів.

2.8. Забороняється  безпідставне  відрахування дитини з дошкільного закладу.

3. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ

3.1. Зарахування учнів до спеціальних класів шкільного підрозділу здійснюється відповідно до Положення про спеціальну загальноосвітню школу для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за наказом директора, на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, висновків міської психолого-медико-педагогічної консультації при управлінні освіти, направлень управління освіти Херсонської міської ради, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда. Усі діти з недорозвиненням мовлення повинні мати висновок сурдолога.

        Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини.

3.2. До 1-го класу шкільного підрозділу зараховуються діти 6(7) років, які здобули дошкільну освіту.

3.3. У разі відновлення здоров’я учні спеціальної школи-комплексу за висновком психолого-медико-педагогічної консультації при управлінні освіти переводяться до іншого типу загальноосвітнього навчального закладу за місцем проживання дитини чи за вибором батьків (осіб, які їх замінюють). 

 • 4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 • 4.1. Для дошкільного підрозділу Комплекс провадить діяльність відповідно до плану роботи, який складається на поточний навчальний рік і оздоровчий період. План затверджується педагогічною радою та погоджується з управлінням освіти Херсонської міської ради. План на оздоровчий період додатково погоджується з санітарно-епідеміологічною службою міста.
 • 4.2. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі Комплексу здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку,  у  спеціальних групах – за  програмою виховання і навчання дітей дошкільного віку з вадами слуху, які затверджені Міністерством освіти і науки України.

4.3. У спеціальних класах Комплексу для дітей з вадами слуху навчально-виховний процес здійснюється за робочим навчальним планом, що складається на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, розроблених та затверджених профільним Міністерством.

        Робочий навчальний план шкільного підрозділу погоджується радою Комплексу і затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.

         Додатками до робочого навчального плану є розклад уроків та режим роботи Комплексу, який установлюється відповідно до законодавства про освіту.

4.4. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники шкільного підрозділу самостійно добирають програми, підручники, посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4.5. Комплекс здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

          Навчально-виховний процес у шкільному підрозділі Комплексу має корекційну спрямованість. 

4.6. Режим роботи Комплексу включає роботу груп продовженого дня.  Режим дня у групах продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм утримання, устаткування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, розглядається педагогічною радою Комплексу і затверджується наказом директора.

4.7. Структура навчального року шкільного підрозділу, а також тижневе навантаження учнів установлюються Комплексом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

4.8. Навчальні заняття у шкільному підрозділі розпочинаються 1 вересня, у День знань, і закінчуються, включаючи проведення навчальних екскурсій, підсумковим оцінюванням. Навчальний рік поділяється на два семестри.

4.9. За погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради, з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального закладу, запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

4.10. Тривалість уроків у шкільному підрозділі Комплексу становить: у перших  класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах –  40 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради та Херсонською установою Державної санітарно-епідеміологічної служби.

4.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується СЕС, затверджується  директором.

        Тижневий режим роботи затверджується у розкладі навчальних занять.

        Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Комплексі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів і на розвиток їх творчих здібностей, нахилів.

        У Комплексі проводиться корекційна та індивідуальна робота з розвитку слуху та формування вимови, жестової мови,  розвитку слухового сприймання з метою корекції первинних і вторинних порушень, розширення досвіду соціально-психологічної адаптації та трудової реабілітації учнів з фізичними вадами, заняття з ритміки.

        Корекційні заняття проводять учителі класу та спеціалісти-дефектологи, сурдопедагоги індивідуально або групами, залежно від особливостей розвитку учнів і труднощів навчання.

4.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

4.13. У навчально-виховному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до чинної системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

        У першому  класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому – четвертому  класах рівень досягнень оцінюється за дванадцятибальною системою.

        У документі про освіту (табель успішності) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік.

4.14.  Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів, батьків класним керівником.

4.15. Порядок переведення і випуск учнів визначається у відповідності до унормованих вимог.

4.16. За високі досягнення в навчанні за відповідний навчальний рік учні другого, третього та четвертого класів нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

4.17. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, можуть надаватися додаткові платні (безоплатні) освітні послуги відповідно до чинного законодавства.

5. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Комплексі є:

 • діти дошкільного віку;
 • учні;
 • батьки (особи, які їх замінюють);
 • педагогічні та медичні працівники;
 • помічники вихователів.

5.2. Права і обов’язки вихованців, учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

5.3. Вихованці мають право на:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди здоров’ю, моральному та духовному розвиткові;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

5.4. Учні мають право на:

 • користування навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою Комплексу;
 • доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • участь у різних виставках, конкурсах тощо;
 • участь у гуртках, групах за інтересами;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права, принижують їх честь, гідність;
 •  безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання.

5.5. Учні зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку, законодавства, моральних, етичних норм;
 • бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна.

5.6. Педагогічними працівниками Комплексу призначаються особи, які мають відповідну педагогічну та дефектологічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»  та іншими законодавчими актами, прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього розпорядку.

5.8. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, встановлених чинним законодавством;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • атестацію з метою цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування Комплексу;
 • інші права, передбачені чинним законодавством.

 5.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін, відповідно до навчальних програм, на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу Комплексу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів та вихованців повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів та вихованців до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів та вихованців;
 • забезпечувати емоційний комфорт дітей;
 • захищати вихованців та учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати  професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; дотримуватись Статуту Комплексу, правил внутрішнього розпорядку, чинного законодавства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та органів громадського самоврядування Комплексу.

5.10. У Комплексі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

5.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Комплексу, не виконують посадових обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.12. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників Комплексу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку Комплексу.

5.13. Працівники Комплексу несуть відповідальність за збереження життя, фізичного та психічного здоров’я дітей дошкільного віку та учнів згідно із законодавством.

5.14. Працівники Комплексу, у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», проходять медичні огляди.

5.15. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів, ради Комплексу та піклувальної ради тощо;
 • звертатися до органів управління освітою, директора Комплексу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Комплексу;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Комплексу та у відповідних державних, судових органах;
 • вибирати форму навчання, додаткові освітні послуги, у т.ч. платні;
 • відмовлятися від пропонованих додаткових освітніх послуг.

5.16. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної та загальної середньої освіти;
 • дотримуватися Статуту Комплексу;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • забезпечувати збереження життя та здоров’я дитини, безпечне перебування дитини у позаурочний та позанавчальний час та у канікулярний період;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, вчити доброті, милосердю, шанобливому ставленню до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повазі до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

6. УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСОМ

6.1. Управління Комплексом здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.Управління Комплексом здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

6.2. Безпосереднє керівництво Комплексом здійснює його директор. Посаду директора може обіймати особа, яка є громадянином України, має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за фахом «Дефектологія», стаж педагогічної роботи у спеціальній школі (школі-інтернаті) не менше 3 років, стан здоров’я якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, успішно пройшла атестацію педагогічних працівників.

        Директор Комплексу, його заступники та вчителі призначаються і звільняються з посад начальником управління освіти Херсонської міської ради відповідно до  чинного законодавства.

        Працівники дошкільного підрозділу, у т.ч. педагогічні, призначаються на посади  та звільняються  з посад  директором Комплексу.

6.3. Органом громадського самоврядування Комплексу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

        Представники загальних зборів обираються від категорій:

 • працівників Комплексу – зборами трудового колективу;
 • батьків – батьківськими зборами класу або групи.

        Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників Комплексу – не менше 30%, від  батьків – не менше 30%.

        Термін повноважень делегатів становить один навчальний рік. Загальні збори правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

        Право скликати загальні збори мають голова ради Комплексу, учасники зборів, якщо за це висловилося не менше третини їх загальної кількості, директор Комплексу, управління освіти міської ради.

        Загальні збори:

 • обирають раду Комплексу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують виконання колективного договору закладу, звіт директора та  голови ради Комплексу;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Комплексу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Комплексу;
 • приймають рішення про стимулювання праці працівників Комплексу.

6.4. У період між загальними зборами діє рада Комплексу .

6.5. Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання  зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Комплексу та вдосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Комплексом;
 • розширення колегіальних форм управління Комплексом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

6.6. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку Комплексу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного психолого-педагогічного клімату в Комплексі;
 • вирішення питань щодо врегулювання  відносин між учасниками навчально-виховного процесу;
 • сприяння духовному, фізичному розвиткові вихованців і учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання дітей, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів, створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання дітей;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення дітей;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення дітей, сприяння пошуку, підтримка обдарованих учнів;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами вихованців і учнів та Комплексом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування Комплексу. 6.7. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків та громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами Комплексу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

        На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

        Рада Комплексу діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

        Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік.

        Засідання ради скликається її головою або з ініціативи директора, управління освіти міської ради, а також членами ради.

        Рішення ради приймається простою більшістю голосів, за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

        У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Комплексу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

        У разі незгоди адміністрації Комплексу з рішенням ради, створюється погоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

        До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Комплексу.

6.8. Очолює раду голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради.

        Головою ради не можуть бути директор та його заступники. 

        Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

        Склад комісій і зміст їх роботи визначається радою.

        Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Комплексу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих, культурно-масових заходів.

6.9. Рада Комплексу:

 • організує виконання рішень загальних зборів;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Комплексу та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за дотриманням Статуту Комплексу;
 • затверджує режим роботи Комплексу;
 • сприяє формуванню мережі груп дошкільного підрозділу та класів шкільного підрозділу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • спільно з педагогічною радою приймає рішення про нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів, варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями та вихованцями;
 • виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залученню громадськості, батьків, осіб, які їх замінюють, до участі у керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з дітьми дошкільного та шкільного віку;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, бере участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців та учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду Комплексу та передплаті періодичних видань;
 • організує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням вихованців та учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Комплексу;
 • сприяє благоустрою території Комплексу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначається радою.

6.10. При Комплексі створюються і діють піклувальна рада,  батьківський комітет, методичні об’єднання.

 6.11.Директор Комплексу:

 • здійснює керівництво Комплексом, педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підви­щення фахового і кваліфікаційного рівнів працівників;
 • організує навчально-виховний процес;
 • забезпечує належні умови для перебування та розвитку дітей дошкільного та шкільного віку;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 • відповідає за якість та ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі вихованців та учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм, техніки безпеки;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує права вихованців та учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • контролює організацію харчування і медичне обслуговування вихованців та учнів;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками в установлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 • розпоряджається в установленому чинним законодавством порядку шкільним майном і коштами Комплексу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • видає у межах компетенції накази і контролює їх виконання;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Комплексу;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти Херсонської міської ради пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, управлінням освіти міської ради,  органами місцевого самоврядування тощо;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного підрозділу;
 • несе відповідальність за створення безпечних умов праці;
 • щорічно звітує про стан навчально-виховного процесу, методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності Комплексу перед батьківською громадськістю відповідно до чинного законодавства;
 • здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

6.12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів та вихователів визначається на підставі законодавства директором Комплексу.

6.13. У Комплексі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган  – педагогічна рада.

        Головою педагогічної ради є директор Комплексу.

6.14. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного  забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Комплексу;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників Комплексу.

6.15. Робота педагогічної ради планується в довільній формі, у відповідності до потреб Комплексу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

        Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 • 7.1. Фінансово-господарська діяльність Комплексу провадиться відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів.
  • Майно Комплексу є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплено за ним на праві оперативного управління, відповідно до чинного законодавства.
  • Комплекс, відповідно до чинного законодавства, користується землею і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
  • Комплекс має земельну ділянку площею 1,1025 га, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.
  • Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Комплексу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Комплексу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
    • 8.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Фінансово-господарська діяльність Комплексу здійснюється на основі його кошторису.

8.2. Джерелами формування кошторису Комплексу є:

 • кошти міського   бюджету;
 • кошти відповідних бюджетів, передбачених нормами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
 • кошти фізичних, юридичних осіб;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб, інші  джерела, не заборонені чинним законодавством.

8.3. Комплекс має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

8.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Комплексі визначається законодавством та нормативно-правовими актами відповідного Міністерства   та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований  Комплекс.

8.5. Звітність про діяльність Комплексу встановлюється відповідно до законодавства.

9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1. Комплекс, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2.  Комплекс має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

9.3.  Участь Комплексу в міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні  здійснюється відповідно до законодавств.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПЛЕКСУ

10.1. Державний контроль за діяльністю Комплексу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері  освіти.

10.2. Державний контроль здійснюють профільне Міністерство, Державна інспекція закладів освіти,  Херсонська міська рада,  управління освіти і науки обласної державної адміністрації, управління освіти Херсонської міської ради, органи Державної санітарно – епідеміологічної служби.

10.3. Основною формою контролю за діяльністю  Комплексу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, установленому відповідним Міністерством.

10.4.  У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Комплексу управлінням освіти Херсонської  міської ради з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік.

10.5. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, установлюються  Херсонською міською радою відповідно до чинного законодавства України.

11. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ КОМПЛЕКСУ

11.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію Комплексу приймає власник.

 11.2.Реорганізація Комплексу здійснюється шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення у порядку, визначеному законодавством України.

 11.3.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Комплексом.

 11.4.У випадку реорганізації права і зобов’язання Комплексу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

Людям із порушенням зору